Teamleider Gezinsondersteuning (32-36 uur/week)

Voor onze opdrachtgever de SIG in Beverwijk zijn wij op zoek naar een Teamleider Gezinsondersteuning.

32-36 uur per week.

Organisatie
De SIG is een professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.
De werkwijze is persoonlijk, praktisch, outreachend en oplossingsgericht.
Het is een platte organisatie met een klein, centraal bestuursbureau. De communicatielijnen zijn kort.
In de visie van de SIG moet iedereen de kans krijgen een zinvol en gelukkig leven te leiden, zo veel mogelijk midden in de samenleving. Vanuit deze visie en uitgaande van de eigen kracht en regie van cliënten bieden zij al ruim 50 jaar (ambulante) begeleiding.
In verband met ontwikkelingen in de jeugdzorg wordt ook nauw samengewerkt met het persoonlijk sociaal netwerk, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en andere partners in het sociaal domein, waaronder gemeenten en ketenpartners.
Daarnaast is de SIG ook één van de partners van het samenwerkingsverband CombiKracht. In CombiKracht hebben negen organisaties de krachten gebundeld. Gezamenlijk wordt kennis, kunde en ervaring ingezet in de complexe zorg voor jeugdigen. CombiKracht stelt zich nadrukkelijk tot doel de jeugdzorg te willen innoveren waarbij normalisatie, inzet van het netwerk en vroegtijdige inzet van advies en ondersteuning kernbegrippen zijn.

Gezinsondersteuning

Het team Gezinsondersteuning biedt begeleiding in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en/of autisme, ontwikkelingsachterstand, dan wel gezinnen waarvan (ook) de ouders een verstandelijke beperking hebben en/of psychiatrische problemen. Gezinnen worden begeleid op vrijwillige basis maar er is vaak sprake van een maatregel waarop toezicht gehouden wordt door de pedagogisch gezinsbegeleider van de SIG. Van belang is dat intensief met de jeugdhulpketen geschakeld en samengewerkt zal moeten worden.

Functiebeschrijving

 • Je creëert zowel inhoudelijk als organisatorisch de randvoorwaarden voor het bieden van optimale zorg en begeleiding aan de gezinnen.
 • Als teamleider geef je op coachende wijze leiding aan medewerkers (coördinerend begeleider en gezinsbegeleiders), je stimuleert hen tot collegiale verbinding binnen een solistische functie, bevordert zelfreflectie en je moedigt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief aan.
 • Je levert een bijdrage aan het zorgbeleid van de organisatie door deelname aan diverse in- en externe overlegvormen. Je initieert en coördineert samenwerking met de partners in de (behandel)jeugdketen.
 • Je bent bereid om ook buiten kantoortijden te werken.
 • Je organiseert, plant en voert gesprekken met cliënten met betrekking tot het zorg- en begeleidingsproces;
 • Je draagt zorg voor rapportage, overdracht en overleg, en verricht administratieve werkzaamheden.
 • Je vertaald actief de visie van de SIG naar de werkvloer en bent ambassadeur van de organisatie
 • Je bent actief zichtbaar in het team en gaat bijstaan in complexe zorgvraagstukken
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde gerichte agogische beroepsopleiding op Hbo-niveau;
 • Je hebt kennis van – en ruime ervaring in- het systemisch werken binnen gezinnen met forse   problematiek;
 • Je hebt kennis van de jeugdwet en relevante wet- en regelgeving;
 • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan teams;
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied;
 • De inhoud van zorg is voor jou leidend en je kent het verhaal achter de gezinnen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen;
 • Je bent in staat werk goed te plannen, organiseren en structureren;
 • Je hebt voldoende draagkracht voor deze functie, je bent stressbestendig en je bent flexibel ingesteld;
 • Je bent in staat problematische casuïstiek proactief op te pakken;
 • Je beschikt over een geldige SKJ-registratie en VOG.

Competenties 

Analytisch vermogen/Probleemanalyse
Het vermogen om een probleem of situatie te signaleren en te begrijpen door deze systematische in (causaal) met elkaar verbonden onderdelen uiteen te rafelen en het grotere beeld of het onderliggende principe te herkennen. Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij nauwkeurig te werk. Trekt gegronde conclusies uit beschikbare informatie.

Besluitvaardigheid
Het vermogen om een standpunt in te nemen en een beslissing te nemen in een onduidelijke omgeving. Dit uit zich in onder andere het durven nemen van risico’s en in doortastend optreden terwijl de consequenties van de beslissing niet geheel te overzien zijn.

Mondelinge communicatie
Deze competentie meet de mate waarin iemand ideeën en meningen aan anderen duidelijk maakt, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen. Is zich ervan bewust hoe hij/zij overkomt op anderen en kan zich aanpassen en kan inspelen op (re)actie van anderen.

Leidinggeven
Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling;

Taakgericht leidinggeven
Het vermogen om richting en sturing te geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; in hoeverre kan iemand de stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker, groep medewerkers en situatie.

Mensgericht leidinggeven
Het aanpassen van de stijl en methode van coachen aan medewerkers en situaties, zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Het vermogen om functionele relaties op verschillende niveaus bewust op te bouwen en te onderhouden. Weet zich te profileren in relaties met anderen en gaat hierbij tactvol en diplomatiek te werk en stelt anderen op hun gemak waarbij het belang van de cliënt gediend wordt. Weet goed het juiste moment, de juiste toon en de dosering in contacten te bepalen.

Klantgerichtheid
Deze competentie meet de behoefte om anderen te helpen en te voorzien in hun wensen en het vermogen om vraaggericht te handelen. Zich bewust zijn van de belangen van de klant en deze als uitgangspunt nemen. Vindt het een uitdaging en een verantwoordelijkheid om de vraag van de cliënt en het netwerk ook ongevraagd in te vullen.

Coördineren/Plannen en organiseren
Deze competentie meet het vermogen om op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken. Kan op tijd flexibel schakelen indien er afgeweken moet worden in keuzes/prioriteiten.

Initiatief
Deze competentie meet het vermogen om uit zichzelf in beweging te komen en de behoefte om actie te ondernemen. Dit uit zich in het grijpen van kansen, actie boven beschouwing, het vóór zijn van problemen en invloed uitoefenen op gebeurtenissen.

Samenwerken
Vindt het belangrijk en ziet de noodzaak om nauw met  de clustermanager  samen te werken en vindt het uitdagend om veel ad-hoc werkzaamheden tussendoor op te pakken.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een prachtige werkomgeving met enthousiaste collega’s.
 • Een organisatie die in alle hectiek van deze tijd haar eigen identiteit heeft weten te behouden. Met een duidelijke visie en een eigen wijze om doelen te behalen.
 • Je gaat deel uitmaken van een team met 6 collega-teamleiders dat wordt aangestuurd door de clustermanager Ambulante Ondersteuning.
 • De functie is ingedeeld in FWG-schaal 55 van de CAO Gehandicaptenzorg.
 • Dienstverband is o.b.v. een jaarcontract met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.


Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.